Επένδυση στις εξωτερικές πόρτες δοκιμασμένες μέχρι και σε ακραίες περιπώσεις